MR/GMR

Op De Hervormde School is een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders kunnen mee denken, mee praten en mee beslissen over de ontwikkelingen binnen de school. De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. Van ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de MR wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven.

Samen met directie en bestuur is de MR verantwoordelijk voor het werken aan goed onderwijs in een veilige omgeving. Het bestuur van de school is wettelijk verplicht om instemming en/of advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben.
Enkele voorbeelden: 

  • Adviesrecht: vakantierooster, meerjarig beleidsplan, vaststellen of wijzigen begroting, benoemingsbeleid.
  • Instemmingsrecht: anti-pestbeleid, vaststellen schoolgids, schoolreglement, zorgplan, inzet van ouders in de school, besteding ouderbijdrage, regels m.b.t. veiligheid en gezondheid.

De MR kan ook zelf altijd ongevraagd advies geven aan het bestuur en de directie.

Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad) voor de 5 scholen van de SSBB. Hierin is de MR vertegenwoordigd met 1 personeelslid en 1 ouder. De GMR bespreekt vooral zaken die voor alle scholen van de SSBB gelden.

Voor zaken die u bezighouden en waarvan u graag zou zien dat ze door de MR worden besproken, kunt u contact opnemen met één van de MR leden.

De MR is via email bereikbaar: mr@dehervormdeschool.nl

Leden
De leden van de MR zijn:

Oudergeleding:
Anton van Eck (voorzitter en GMR-lid)
Joke Janssen (penningmeester)

Personeelsgeleding:
Niesje van Wendel de Joode
Margriet van Vreeswijk (secretaris en GMR-lid)

Documenten